Christian related articles

Apparition of Virgin Mary and her messages

Original Slovak version is lower. On top is English Google Translation:

15.08.2018 – by Martin – anniversary

My beloved children!
In this blessed, glorious, God-blessed moment, I come among you to give you grace, for I am your gracious Mother. I am the source of happiness for those who love me, who come to me with confidence. I am the heavenly flower to God’s glory. By the smell of goodness and love, we bring everyone to our beloved God and light them with the celebration of God and true repentance. I bless you and immerse you in the sweet fragrance of Jesus and My Heart.
15.07.2018 – via Martin

My beloved children!
You come here because you are attracted to my maternal affection and kindness that you experience in my presence. I wish you to share this love and goodness with your life. Those who follow me lovingly love and do everything for others to honor and love, they can expect with confidence to have them. My love always brings you to God. I dare you into the love of Jesus and my Heart.

15.06.2018 – via Martin

My beloved children!
Today’s wish of my maternal Heart is to love God more and delight in Him. Therefore, protect your heart from sinful aspirations, in order to be able to give birth to pure and holy desires. How your heart will be filled, your deeds will also be. I dare you into the love of Jesus and my Heart.

15.05.2018 – via Martin

My beloved children!
Our good-natured Father sends me among you to light all of you with the light of God’s love. I am an inexhaustible lamp in God’s hands, who shines with the light of truth and love, to turn your heart to God. Pray with me that you are lamps that do not go out, but they burn with the fire of the living faith. We pray together to the Holy Spirit so that you do not lose the oil of God’s love and repentance, that you may remain in sanctifying grace, and that your love for God will not shake. I wish you loved God above all. I dare you into the love of Jesus and my Heart.

15.03.2018 – via Martin

My beloved children!
Thank you with me to my beloved Son for a great gift, that I may be your Mother. Let me embrace you to give you my love and grace that God has prepared for those who love me forever. I am with you always, but especially when you need to strengthen your faith. Just as I have not forsaken my Son when he dies on the cross, I will not leave you in your sufferings either. Raise your sight and look into my face and your heart is filled with the light of faith, joy, hope, love and peace. Pray constantly that you remain faithful to our Savior and do not obey God’s commandments. Stay true to God and Easter joy will dwell in your hearts. I delight you in the victorious love of Jesus and my Heart.

15.02.2018 – via Martin

My beloved children!
This time of forgiveness is a precious gift for you, in which Jesus’ love of the Holy Cross is to be revived in your lives. I encourage you to protect the beauty of spiritual life in families. Kneeling under the cross, in your everyday common prayer, you will draw vivid belief and love for God. Protect the worldly spirit that brings God out of the first place and act repentantly if you are kneeling in your families with the blessings of this world. Let this time of mercy be a time of true repentance. I dare you into the love of Jesus and my Heart.

15.01.2018 – via Martin

My beloved children!
I thank the Three God for allowing me to be with you, to help you and to give God’s grace. I give you all the love of your maternal heart. I keep above you to have a clean heart through your sincere day-to-day conversion. In common prayer, invite the Holy Spirit to constantly stir you with the fire of love. Let him penetrate more and more to incite you a desire for holiness. Your hearts do not want to sin, but they want to wish for my Son, who called you to holy life. Let your heart be the tabernacles in which Jesus dwells. I dare you into the love of Jesus and my heart.

 

 

15.08.2018 – prostredníctvom Martina – výročie

Moje milované deti!
V túto požehnanú, slávnostnú, Bohom požehnanú chvíľu, prichádzam medzi vás, aby som vás obdarovala milosťami, pretože som vašou milostiplnou Matkou. Som prameňom šťastia pre tých, ktorí ma milujú, ktorí sa utiekajú ku mne s dôverou. Som nebeským kvetom na Božiu slávu. Vôňou dobroty a lásky privádzam všetkých k nášmu milovanému Bohu a zapaľujem ich oslavou Boha i pravým pokáním. Žehnám vás a ponáram do ľúbeznej vône Ježišovho a môjho Srdca.
15.07.2018 – prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
Prichádzate sem, pretože vás ku mne priťahuje moja materinská nežnosť a láskavosť, ktorú zakúšate v mojej prítomnosti. Želám si, aby ste svojim životom rozdávali túto moju lásku a dobrotu. Tí, ktorí ma nasledujú, nežne milujú a robia všetko preto, aby ma aj iní ctili a milovali, môžu s dôverou očakávať, že obsiahnu Nebo. Moja láska vás vždy privádza k Bohu. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.

15.06.2018 – prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
Dnešným želaním môjho materinského Srdca je, aby ste Boha čoraz väčšmi milovali a po Ňom túžili. Preto si chráňte svoje srdcia pred hriešnymi túžbami, aby sa v nich mohli rodiť túžby čisté a sväté. Čím budú vaše srdcia naplnené, také budú aj vaše skutky. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.

15.05.2018 – prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
Náš dobrotivý Otec ma posiela medzi vás, aby som vám všetkým svietila svetlom Božej lásky. Som neuhasiteľnou lampou v Božích rukách, ktorá svieti svetlom pravdy a lásky, aby ste obrátili svoje srdcia k Bohu. Modlite sa so mnou, aby ste boli lampami, ktoré nehasnú, ale horia ohňom živej viery. Prosme spoločne Ducha Svätého, aby vám nechýbal olej Božej lásky a pokánia, aby ste zotrvávali v posväcujúcej milosti a vaša láska k Bohu tak nepohasínala. Želám si, aby ste Boha milovali nadovšetko. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.

15.03.2018 – prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
Ďakujte spolu so mnou môjmu milovanému Synovi za veľký dar, že môžem byť vašou Matkou. Dovoľte mi objať vás, aby som vám darovala svoju lásku a milosti, ktoré Boh pripravil pre tých, ktorí ma vrúcne milujú. Som s vami vždy, ale najmä vtedy, keď potrebujete posilniť svoju vieru. Tak ako som neopustila svojho Syna keď zomieral na kríži, tak neopustím ani vás vo vašich utrpeniach. Zodvihnite svoj zrak a pohliadnite do mojej tváre a vaše srdcia sa naplnia svetlom viery, radosti, nádeje, lásky a pokoja. Neprestajne sa modlite, aby ste ostali verné nášmu Spasiteľovi a nepošliapali Božie prikázania. Ostaňte verné Bohu a Veľkonočná radosť bude prebývať vo vašich srdciach. Ponáram vás do víťaznej lásky Ježišovho a môjho Srdca.

15.02.2018 – prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
Tento pôstny čas je pre vás vzácnym darom, v ktorom Ježišova láska svätého kríža chce nanovo zažiariť vo vašich životoch. Povzbudzujem vás, aby ste si chránili v rodinách krásu duchovného života. Kľačiac pod krížom, pri každodennej spoločnej modlitbe, budete čerpať živú vieru a lásku k Bohu. Chráňte sa svetského ducha, ktorý zosádza Boha z prvého miesta a konajte pokánie, ak ste sa vo vašich rodinách klaňali bôžikom tohto sveta. Nech je tento pôstny čas časom skutočného pokánia. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.

15.01.2018 – prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
Ďakujem Trojjedinému Bohu, že mi dovolí, aby som mohla byť s vami, pomáhať vám a rozdávať Božie milosti. Dávam vám celú lásku svojho materinského srdca. Bdiem nad vami, aby ste mali čisté srdcia skrze vaše úprimné každodenné obrátenie. V spoločnej modlitbe pozývajme Ducha Svätého, aby vás neprestajne roznecoval ohňom lásky. Nechajte sa ním čím viac a viac prenikať, aby vo vás podnecoval túžbu po svätosti. Vaše srdcia nemajú túžiť po hriechu, ale majú túžiť po mojom Synovi, ktorý vás povolal k svätému životu. Nech sú vaše srdcia svätostánkami v ktorých prebýva Ježiš. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.

Android Games

The Priest Monk Android Game

RPG android game
en_badge_web_generic

This game is created in honor of all priests, monks and nuns which are lowly serving our God.

After public speech of the truth seeking priest against the Illuminati, LGBTI lobby and satanists, the priest is abducted and he wakes up in unknown dungeon. The way out is blocked. Help the priest to find another way out of this prison so that he can reveal the secret society destroying our world.

The dungeon seems quite ancient and who knows to which purposes it served over the centuries. Take all your courage, make a short prayer, thanking God that you are still alive and get yourself ready for what could be awaiting you in the dungeon!

Share with your friends: https://goo.gl/HircMS
Rate with 5 stars please!

Android Apps

Saint Bridget 15 prayers + 7 Our Fathers Android Text App

https://goo.gl/kWUu1g

en_badge_web_generic

Android App Saint Bridget 15 prayers + 7 Our Fathers

English, Slovensky, Español, Português, Français, Italiano, Deutsch, Nederlandse, Polski, Česky

EN: St. Bridget Prayers 15 prayers, 7 Our Fathers
SK: Modlitby sv. Brigity – 15 modlitieb, 1 ročná a 12 ročná
CZ: Modlitba svaté Brigity
ES: Las quince oraciones de Santa Brigida
PL: Tajemnica Szczęścia – 15 modlitw Św. Brygidy
FR: 15 oraisons à Sainte Brigitte de Suède
IT: Le preghiere di santa Brigida
NL: 15 gebeden van Birgitta van Zweden
PT: As 15 Orações de Santa Brígida a Jesus
DE: Die 15 Gebete der Hl. Brigitta von Schweden

YouTube videos

How to get 1000 Youtube subscribers

 

link http://addmf.co/?884RQ4A

Hi,
my name is Andy and I will show you how you can get 1000 Youtube subscribers within few weeks!

Here is my channel used in the video: https://www.youtube.com/channel/UC0Q2Euw-zlBJYQgshroX43Q

The best option for you is to click on this link http://addmf.co/?884RQ4A (copy it exactly as it is, no not add or remove anything and you will get extra points from the system as my referal).

I had some subscribers before.
It is lots of hours of getting the points for 1000 subscribers, so use my link to get those bonus points and save yourself some time and work. After few one or two weeks you will get your subscribers just as I did. Important is to get your Youtube channel URL correctly. Go to your Youtube Dashboard and copy URL from VIEW CHANNEL and copy the part after youtube.com/channel/

OK now lets get back to the addmefast system. After you register, add your site to the system.

You will put this Channel ID into the system later when creating your site in AddmeFast system.
When your site is ready, go to Youtube Subscribe and start clicking and earning points. They will be later exchanged for subscribers.

Now click on this link http://addmf.co/?884RQ4A and get your first points.

 

YouTube videos

The Messages of the Queen of Peace (2 April 2018 and 18 March 2018), Queen of Help on 15 March 2018

The path of unity with Jesus
“Dear children, I love you with the love of the heavenly Father as your Mother and you with me as my children, as the apostles of my love, whom I constantly gather around myself. My children, you are the ones who, in prayer, have to give my Son to my whole life so that you do not live any more, but my Son in you; so that all those who do not know my Son may see Him in you and desire to know Him. Pray that they will see the humility and goodness of you, ready to serve others. In order to see you as a heart, you live a worldly vocation in the community with my Son. That the sweetness and love of my Son, and of my brothers and sisters, may be seen in you.
Apostles of my love, you have to pray a great deal and purify your heart, that you first walk in the way of my Son so that you are just, connected with the righteousness of my Son. My children, as my apostles, must be united in the community that comes from my Son, so that my children who do not know my Son recognize the love community and want to walk in the way of life through unity with my Son. Thank you.”
(Through Mirjana Dragicevic – Sold, Medjugorje, April 2, 2018)

Stay true to God
My beloved children! Thank you with me to my beloved Son for a great gift, that I may be your Mother. Let me embrace you to give you my love and grace that God has prepared for those who love me forever. I am with you always, but especially when you need to strengthen your faith. Just as I have not forsaken my Son when he died on the cross, I will not leave you in your sufferings either.
Rise your sight and look into my face, and your hearts will be filled with the light of faith, joy, hope, love and peace. Pray constantly that you remain faithful to our Savior and do not obey God’s commandments. Stay true to God and Easter joy will dwell in your hearts. I delight you in the victorious love of Jesus and my Heart.
(Through Martin Gavenda, Dechtice, March 15, 2018)

The power of faith
“Dear children! My earthly life was simple. I liked small things and I enjoyed them. I loved life, a gift from God, even though my pains and sufferings preyed my heart. My children, I have the power of faith and unlimited trust in God’s love. All those who have the power of faith are stronger. Faith works by living according to good, and then the light of God’s love always comes at the right moment. This is the power that sustains in pain and suffering. My children, pray for the power of faith, trust the heavenly Father and do not be afraid.
Know that no one living in God will be lost, but will live forever. Every pain has its end, and then life begins in freedom, where all my faithful children come and where everything returns. My children, your struggle is hard. It will be even harder, but you follow my example. Pray for the power of faith, trust the love of the heavenly Father. I am with you, I reveal to you, I encourage you. With an inexpressible maternal love, I invite your souls. Thank you.”
(Via Marija Dragicevich Soldova, Medjugorje on March 18, 2018)