Android Apps

Růženec Audio Česky Offline pro Android

Růženec Audio Česky Offline si můžete zdarma stáhnout na Google Play

en_badge_web_generic

 

Advertisements
Android Apps, iOs (iPhone, iPad), Windows Phone Apps

Links to Rosary apps

Rosary Audio English:
Android: https://goo.gl/McD4Dn
iOs (iPhone, iPad): https://goo.gl/zufxBX
Windows Phone: https://goo.gl/naFA3k

 

Rosario audio en español:
Android: https://goo.gl/CmRjQP
iOs (iPhone, iPad): https://goo.gl/zufxBX
Windows Phone: https://goo.gl/axDaTQ

Rosario audio italiano:
Android: https://goo.gl/LpGpyT
iOs (iPhone, iPad): https://goo.gl/zufxBX
Windows Phone: https://goo.gl/hF54NG

Rosário áudio Português:
Android: https://goo.gl/kmM1eu
iOs (iPhone, iPad): https://goo.gl/zufxBX
Windows Phone: https://goo.gl/rvnEAc

Rosaire audio français:
Android: https://goo.gl/7ha5HV
iOs (iPhone, iPad): https://goo.gl/zufxBX
Windows Phone: https://goo.gl/TfYAsv

Android Apps, iOs (iPhone, iPad), Windows Phone Apps

15 Promises to those who recite the Rosary

Rosary English Audio offline mobile app for: AndroidiOs (iPhone, iPad), Windows Phone.


The Blessed Virgin Mary promised to Saint Dominic and to all who follow that “Whatever you ask in the Rosary will be granted.” She left for all Christians – Fifteen Promises to those who recite the Holy Rosary.

15 Promises to those who recite the Rosary PDF

15 Promises to those who recite the Rosary PNG image

Imparted to Saint Dominic and Blessed Alan:

 1. Whoever shall faithfully serve me by the recitation of the Rosary, shall receive signal graces.
 2. I promise my special protection and the greatest graces to all those who shall recite the Rosary.
 3. The Rosary shall be a powerful armor against hell, it will destroy vice, decrease sin, and defeat heresies.
 4. The Rosary will cause virtue and good works to flourish; it will obtain for souls the abundant mercy of God; it will withdraw the hearts of men from the love of the world and its vanities, and will lift them to the desire for eternal things. Oh, that souls would sanctify themselves by this means.
 5. The soul which recommends itself to me by the recitation of the Rosary, shall not perish.
 6. Whoever shall recite the Rosary devoutly, applying himself to the consideration of its sacred mysteries shall never be conquered by misfortune. God will not chastise him in His justice, he shall not perish by an unprovided death; if he be just he shall remain in the grace of God, and become worthy of eternal life.
 7. Whoever shall have a true devotion for the Rosary shall not die without the sacraments of the Church.
 8. Those who are faithful to recite the Rosary shall have during their life and at their death the light of God and the plenititude of His graces; at the moment of death they shall participate in the merits of the saints in paradise.
 9. I shall deliver from Purgatory those who have been devoted to the Rosary.
 10. The faithful children of the Rosary shall merit a high degree of glory in Heaven.
 11. You shall obtain all you ask of me by the recitation of the Rosary.
 12. All those who propagate the Holy Rosary shall be aided by me in their necessities.
 13. I have obtained from my Divine Son that all the advocates of the Rosary shall have for intercessors the entire celestial court during their life and at the hour of death.
 14. All who recite the Rosary are my sons and daughters, and brothers and sisters of my only Son Jesus Christ.
 15. Devotion of my Rosary is a great sign of predestination.

Rosary English Audio offline mobile app for:


 

Android Apps, Windows Phone Apps

15 prisľúbení Panny Márie za modlenie sa ruženca

15 prisľúbení Panny Márie, ktoré dala dominikánovi bl. Alanovi de la Roche pre tých,
ktorí budú zbožne recitovať jej ruženec. (Text Android, Android Audio, Windows Phone)


1. Ktokoľvek mi bude verne slúžiť skrze modlitbu ruženca, príjme pozoruhodné milosti.
2. Sľubujem svoju zvláštnu ochranu a tie najväčšie milosti všetkým tým, ktorí sa budú
modliť ruženec.
3. Ruženec bude mocnou zbraňou proti peklu, zničí vášne, umenší hriech a zaženie
bludy.
4. Spôsobí, že čnosť a dobré skutky budú prekvitať. Pre duše obsiahne hojné Božie
milosrdenstvo. Odlúči srdcia ľudí od lásky k svetu a k jeho márnostiam
a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach.
5. Duše, ktoré sa mi odporúčajú skrze modlitbu ruženca, nezatratia sa.
6. Ktokoľvek sa bude zbožne modliť ruženec a bude rozjímať o jeho svätých
tajomstvách, nikdy nebude premožený nešťastím. Nezažije Boží hnev
a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, zachová sa v milosti Božej
a stane sa hodným večného života.
7. Ktokoľvek bude mať pravú nábožnosť k ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.
8. Tí, ktorí sú verní v modlitbe ruženca, budú mať počas svojho života i pri smrti
svetlo Božie a hojnosť jeho milosti. V hodine smrti budú mať účasť
na zásluhách svätých v raji.
9. Ja vyslobodím z očistca tých, ktorí boli oddaní ružencu.
10. Verné deti ruženca si vyslúžia veľký stupeň slávy v nebi.
11. Dostanete všetko, čo odo mňa prosíte, skrze modlitbu ruženca.
12. Všetkým tým, ktorí rozširujú svätý ruženec, budem na pomoci v ich potrebách.
13. Dosiahla som u svojho Syna, že všetci zástancovia ruženca budú mať počas svojho života i v hodine smrti za prostredníkov celý nebeský dvor.
14. Všetci, ktorí sa modlia ruženec, sú moji synovia a bratia môjho jediného syna Ježiša Krista.
15. Oddanosť môjmu ružencu je veľkým znamením predurčenia.

Android Apps

Prayer – Deliverance / freedom from evil

Android app for offline praying  Deliverance from evil – text version in English, French, Portuguese, Italian, Spanish and Slovak language.

Audio versions:

English Deliverance from evil
French Prière de libération du mal / audio français
Italian Preghiera Contro Ogni Male Audio Italiana
Portuguese Oração contras forças do mal Audio português
Spanish Liberación del mal / oración española audio
Slovak Modlitba za oslobodenie od zlého audio SK

For iPhone, iPad  version click here.

Android Apps

Litánie k Duchu svätému – Rýchla modlitba

Litánie k Duchu svätému pre Android

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Duchu Svätý, zostúp z trónu svojej velebnosti a vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť v stálej prítomnosti Božej. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť podľa vôle Najvyššieho. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý sídliš v srdci Božieho Syna, nauč ma poznávať Ťa a úprimne milovať. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý sa staráš o slávu Boha Otca, nauč ma žiť v odovzdanosti a v úplnej dôvere v Boha. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, znamenie ohnivých jazykov, zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, tajomná holubica, nauč ma chápať Sväté písmo. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý nemáš tvár ani meno, nauč ma správne sa modliť. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý hovoríš ústami prorokov, nauč ma žiť v pokoji a vo vyrovnanosti ducha i duše. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, horiace ohnisko lásky, nauč ma žiť múdro a trpezlivo. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, darca všetkých darov, nauč ma žiť v pokore a skromnosti. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, pretekajúca pokladnica milostí, nauč ma chápať cenu utrpenia. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, bezodná pokladnica milostí, nauč ma správne využívať drahocenný čas. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, z pokladnice ktorého neubúda, chráň ma od každej nelásky a pýchy. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorého bohatstvo nikto nespočíta, nauč ma čeliť zbytočným predstavám a myšlienkam. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, premnohých darov, nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, z ktorého plnosti sme všetci prijali, nauč ma mlčať a vedieť prehovoriť v pravý čas. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, láska večná, nauč ma dávať dobrý príklad iným. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, dobrota nekonečná, daj mi vytrvať v dobrom. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, sladký učiteľ, nauč ma správne zaobchádzať s ľuďmi. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, milý priateľ duší, nauč ma nikoho neposudzovať a na krivdy nikdy nespomínať. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, obšťastňujúce Svetlo duše, nauč ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dobré skutky. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, Otče úbohých, daj mi poznať svoje chyby. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý konáš v dušiach zázraky, veď ma bdelosťou k dokonalosti. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, pred ktorým nič nie je utajené, nauč ma unikať osídlam diablovým. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý poznáš budúcnosť vesmíru, pomôž mi vymaniť sa z područia tela a diabla. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý poznáš moju budúcnosť, zverujem do Tvojej ochrany i moju rodinu, priateľov, dobrodincov a všetkých ľudí. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, s Tvojou Božskou pomocou, nauč ma žiť na česť a slávu Božiu, k spáse duší a k radosti Matky Božej, aby som mohol umrieť ako užitočný služobník. BUĎ ZVELEBENÝ!

Amen.

Android Apps

Litánie k Duchu svätému do mobilu

Verzia pre Android zariadenia – Litánie k Duchu svätému do mobilu

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky i na veky vekov. Amen.

Duchu Svätý, zostúp z trónu svojej velebnosti a vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka. BUĎ ZVELEBENÝ!

Duchu Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť v stálej prítomnosti Božej. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť podľa vôle Najvyššieho. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý sídliš v srdci Božieho Syna, nauč ma poznávať Ťa a úprimne milovať.  BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý sa staráš o slávu Boha Otca, nauč ma žiť v odovzdanosti a v úplnej dôvere v Boha. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, znamenie ohnivých jazykov, zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, tajomná holubica, nauč ma chápať Sväté písmo. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý nemáš tvár ani meno, nauč ma správne sa modliť. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý hovoríš ústami prorokov, nauč ma žiť v pokoji a vo vyrovnanosti ducha i duše. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, horiace ohnisko lásky, nauč ma žiť múdro a trpezlivo. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, darca všetkých darov, nauč ma žiť v pokore a skromnosti. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, pretekajúca pokladnica milostí, nauč ma chápať cenu utrpenia. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, bezodná pokladnica milostí, nauč ma správne využívať drahocenný čas. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, z pokladnice ktorého neubúda, chráň ma od každej nelásky a pýchy. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorého bohatstvo nikto nespočíta, nauč ma čeliť zbytočným predstavám a myšlienkam. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, premnohých darov, nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, z ktorého plnosti sme všetci prijali, nauč ma mlčať a vedieť prehovoriť v pravý čas. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, láska večná, nauč ma dávať dobrý príklad iným. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, dobrota nekonečná, daj mi vytrvať v dobrom. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, sladký učiteľ, nauč ma správne zaobchádzať s ľuďmi. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, milý priateľ duší, nauč ma nikoho neposudzovať a na krivdy nikdy nespomínať. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, obšťastňujúce Svetlo duše, nauč ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dobré skutky. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, Otče úbohých, daj mi poznať svoje chyby. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý konáš v dušiach zázraky, veď ma bdelosťou k dokonalosti. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, pred ktorým nič nie je utajené, nauč ma unikať osídlam diablovým. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý poznáš budúcnosť vesmíru, pomôž mi vymaniť sa z područia tela a diabla. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý poznáš moju budúcnosť, zverujem do Tvojej ochrany i moju rodinu, priateľov, dobrodincov a všetkých ľudí. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, s Tvojou Božskou pomocou, nauč ma žiť na česť a slávu Božiu, k spáse duší a k radosti Matky Božej, aby som mohol umrieť ako užitočný služobník. BUĎ ZVELEBENÝ!
Amen.