Christian related articles

Apparition of Virgin Mary and her messages

Original Slovak version is lower. On top is English Google Translation:

15.08.2018 – by Martin – anniversary

My beloved children!
In this blessed, glorious, God-blessed moment, I come among you to give you grace, for I am your gracious Mother. I am the source of happiness for those who love me, who come to me with confidence. I am the heavenly flower to God’s glory. By the smell of goodness and love, we bring everyone to our beloved God and light them with the celebration of God and true repentance. I bless you and immerse you in the sweet fragrance of Jesus and My Heart.
15.07.2018 – via Martin

My beloved children!
You come here because you are attracted to my maternal affection and kindness that you experience in my presence. I wish you to share this love and goodness with your life. Those who follow me lovingly love and do everything for others to honor and love, they can expect with confidence to have them. My love always brings you to God. I dare you into the love of Jesus and my Heart.

15.06.2018 – via Martin

My beloved children!
Today’s wish of my maternal Heart is to love God more and delight in Him. Therefore, protect your heart from sinful aspirations, in order to be able to give birth to pure and holy desires. How your heart will be filled, your deeds will also be. I dare you into the love of Jesus and my Heart.

15.05.2018 – via Martin

My beloved children!
Our good-natured Father sends me among you to light all of you with the light of God’s love. I am an inexhaustible lamp in God’s hands, who shines with the light of truth and love, to turn your heart to God. Pray with me that you are lamps that do not go out, but they burn with the fire of the living faith. We pray together to the Holy Spirit so that you do not lose the oil of God’s love and repentance, that you may remain in sanctifying grace, and that your love for God will not shake. I wish you loved God above all. I dare you into the love of Jesus and my Heart.

15.03.2018 – via Martin

My beloved children!
Thank you with me to my beloved Son for a great gift, that I may be your Mother. Let me embrace you to give you my love and grace that God has prepared for those who love me forever. I am with you always, but especially when you need to strengthen your faith. Just as I have not forsaken my Son when he dies on the cross, I will not leave you in your sufferings either. Raise your sight and look into my face and your heart is filled with the light of faith, joy, hope, love and peace. Pray constantly that you remain faithful to our Savior and do not obey God’s commandments. Stay true to God and Easter joy will dwell in your hearts. I delight you in the victorious love of Jesus and my Heart.

15.02.2018 – via Martin

My beloved children!
This time of forgiveness is a precious gift for you, in which Jesus’ love of the Holy Cross is to be revived in your lives. I encourage you to protect the beauty of spiritual life in families. Kneeling under the cross, in your everyday common prayer, you will draw vivid belief and love for God. Protect the worldly spirit that brings God out of the first place and act repentantly if you are kneeling in your families with the blessings of this world. Let this time of mercy be a time of true repentance. I dare you into the love of Jesus and my Heart.

15.01.2018 – via Martin

My beloved children!
I thank the Three God for allowing me to be with you, to help you and to give God’s grace. I give you all the love of your maternal heart. I keep above you to have a clean heart through your sincere day-to-day conversion. In common prayer, invite the Holy Spirit to constantly stir you with the fire of love. Let him penetrate more and more to incite you a desire for holiness. Your hearts do not want to sin, but they want to wish for my Son, who called you to holy life. Let your heart be the tabernacles in which Jesus dwells. I dare you into the love of Jesus and my heart.

 

 

15.08.2018 – prostredníctvom Martina – výročie

Moje milované deti!
V túto požehnanú, slávnostnú, Bohom požehnanú chvíľu, prichádzam medzi vás, aby som vás obdarovala milosťami, pretože som vašou milostiplnou Matkou. Som prameňom šťastia pre tých, ktorí ma milujú, ktorí sa utiekajú ku mne s dôverou. Som nebeským kvetom na Božiu slávu. Vôňou dobroty a lásky privádzam všetkých k nášmu milovanému Bohu a zapaľujem ich oslavou Boha i pravým pokáním. Žehnám vás a ponáram do ľúbeznej vône Ježišovho a môjho Srdca.
15.07.2018 – prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
Prichádzate sem, pretože vás ku mne priťahuje moja materinská nežnosť a láskavosť, ktorú zakúšate v mojej prítomnosti. Želám si, aby ste svojim životom rozdávali túto moju lásku a dobrotu. Tí, ktorí ma nasledujú, nežne milujú a robia všetko preto, aby ma aj iní ctili a milovali, môžu s dôverou očakávať, že obsiahnu Nebo. Moja láska vás vždy privádza k Bohu. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.

15.06.2018 – prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
Dnešným želaním môjho materinského Srdca je, aby ste Boha čoraz väčšmi milovali a po Ňom túžili. Preto si chráňte svoje srdcia pred hriešnymi túžbami, aby sa v nich mohli rodiť túžby čisté a sväté. Čím budú vaše srdcia naplnené, také budú aj vaše skutky. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.

15.05.2018 – prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
Náš dobrotivý Otec ma posiela medzi vás, aby som vám všetkým svietila svetlom Božej lásky. Som neuhasiteľnou lampou v Božích rukách, ktorá svieti svetlom pravdy a lásky, aby ste obrátili svoje srdcia k Bohu. Modlite sa so mnou, aby ste boli lampami, ktoré nehasnú, ale horia ohňom živej viery. Prosme spoločne Ducha Svätého, aby vám nechýbal olej Božej lásky a pokánia, aby ste zotrvávali v posväcujúcej milosti a vaša láska k Bohu tak nepohasínala. Želám si, aby ste Boha milovali nadovšetko. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.

15.03.2018 – prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
Ďakujte spolu so mnou môjmu milovanému Synovi za veľký dar, že môžem byť vašou Matkou. Dovoľte mi objať vás, aby som vám darovala svoju lásku a milosti, ktoré Boh pripravil pre tých, ktorí ma vrúcne milujú. Som s vami vždy, ale najmä vtedy, keď potrebujete posilniť svoju vieru. Tak ako som neopustila svojho Syna keď zomieral na kríži, tak neopustím ani vás vo vašich utrpeniach. Zodvihnite svoj zrak a pohliadnite do mojej tváre a vaše srdcia sa naplnia svetlom viery, radosti, nádeje, lásky a pokoja. Neprestajne sa modlite, aby ste ostali verné nášmu Spasiteľovi a nepošliapali Božie prikázania. Ostaňte verné Bohu a Veľkonočná radosť bude prebývať vo vašich srdciach. Ponáram vás do víťaznej lásky Ježišovho a môjho Srdca.

15.02.2018 – prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
Tento pôstny čas je pre vás vzácnym darom, v ktorom Ježišova láska svätého kríža chce nanovo zažiariť vo vašich životoch. Povzbudzujem vás, aby ste si chránili v rodinách krásu duchovného života. Kľačiac pod krížom, pri každodennej spoločnej modlitbe, budete čerpať živú vieru a lásku k Bohu. Chráňte sa svetského ducha, ktorý zosádza Boha z prvého miesta a konajte pokánie, ak ste sa vo vašich rodinách klaňali bôžikom tohto sveta. Nech je tento pôstny čas časom skutočného pokánia. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.

15.01.2018 – prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
Ďakujem Trojjedinému Bohu, že mi dovolí, aby som mohla byť s vami, pomáhať vám a rozdávať Božie milosti. Dávam vám celú lásku svojho materinského srdca. Bdiem nad vami, aby ste mali čisté srdcia skrze vaše úprimné každodenné obrátenie. V spoločnej modlitbe pozývajme Ducha Svätého, aby vás neprestajne roznecoval ohňom lásky. Nechajte sa ním čím viac a viac prenikať, aby vo vás podnecoval túžbu po svätosti. Vaše srdcia nemajú túžiť po hriechu, ale majú túžiť po mojom Synovi, ktorý vás povolal k svätému životu. Nech sú vaše srdcia svätostánkami v ktorých prebýva Ježiš. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.

Android Apps

Saint Bridget 15 prayers + 7 Our Fathers Android Text App

https://goo.gl/kWUu1g

en_badge_web_generic

Android App Saint Bridget 15 prayers + 7 Our Fathers

English, Slovensky, Español, Português, Français, Italiano, Deutsch, Nederlandse, Polski, Česky

EN: St. Bridget Prayers 15 prayers, 7 Our Fathers
SK: Modlitby sv. Brigity – 15 modlitieb, 1 ročná a 12 ročná
CZ: Modlitba svaté Brigity
ES: Las quince oraciones de Santa Brigida
PL: Tajemnica Szczęścia – 15 modlitw Św. Brygidy
FR: 15 oraisons à Sainte Brigitte de Suède
IT: Le preghiere di santa Brigida
NL: 15 gebeden van Birgitta van Zweden
PT: As 15 Orações de Santa Brígida a Jesus
DE: Die 15 Gebete der Hl. Brigitta von Schweden

YouTube videos

How to get 1000 Youtube subscribers

 

link http://addmf.co/?884RQ4A

Hi,
my name is Andy and I will show you how you can get 1000 Youtube subscribers within few weeks!

Here is my channel used in the video: https://www.youtube.com/channel/UC0Q2Euw-zlBJYQgshroX43Q

The best option for you is to click on this link http://addmf.co/?884RQ4A (copy it exactly as it is, no not add or remove anything and you will get extra points from the system as my referal).

I had some subscribers before.
It is lots of hours of getting the points for 1000 subscribers, so use my link to get those bonus points and save yourself some time and work. After few one or two weeks you will get your subscribers just as I did. Important is to get your Youtube channel URL correctly. Go to your Youtube Dashboard and copy URL from VIEW CHANNEL and copy the part after youtube.com/channel/

OK now lets get back to the addmefast system. After you register, add your site to the system.

You will put this Channel ID into the system later when creating your site in AddmeFast system.
When your site is ready, go to Youtube Subscribe and start clicking and earning points. They will be later exchanged for subscribers.

Now click on this link http://addmf.co/?884RQ4A and get your first points.

 

YouTube videos

The Messages of the Queen of Peace (2 April 2018 and 18 March 2018), Queen of Help on 15 March 2018

The path of unity with Jesus
“Dear children, I love you with the love of the heavenly Father as your Mother and you with me as my children, as the apostles of my love, whom I constantly gather around myself. My children, you are the ones who, in prayer, have to give my Son to my whole life so that you do not live any more, but my Son in you; so that all those who do not know my Son may see Him in you and desire to know Him. Pray that they will see the humility and goodness of you, ready to serve others. In order to see you as a heart, you live a worldly vocation in the community with my Son. That the sweetness and love of my Son, and of my brothers and sisters, may be seen in you.
Apostles of my love, you have to pray a great deal and purify your heart, that you first walk in the way of my Son so that you are just, connected with the righteousness of my Son. My children, as my apostles, must be united in the community that comes from my Son, so that my children who do not know my Son recognize the love community and want to walk in the way of life through unity with my Son. Thank you.”
(Through Mirjana Dragicevic – Sold, Medjugorje, April 2, 2018)

Stay true to God
My beloved children! Thank you with me to my beloved Son for a great gift, that I may be your Mother. Let me embrace you to give you my love and grace that God has prepared for those who love me forever. I am with you always, but especially when you need to strengthen your faith. Just as I have not forsaken my Son when he died on the cross, I will not leave you in your sufferings either.
Rise your sight and look into my face, and your hearts will be filled with the light of faith, joy, hope, love and peace. Pray constantly that you remain faithful to our Savior and do not obey God’s commandments. Stay true to God and Easter joy will dwell in your hearts. I delight you in the victorious love of Jesus and my Heart.
(Through Martin Gavenda, Dechtice, March 15, 2018)

The power of faith
“Dear children! My earthly life was simple. I liked small things and I enjoyed them. I loved life, a gift from God, even though my pains and sufferings preyed my heart. My children, I have the power of faith and unlimited trust in God’s love. All those who have the power of faith are stronger. Faith works by living according to good, and then the light of God’s love always comes at the right moment. This is the power that sustains in pain and suffering. My children, pray for the power of faith, trust the heavenly Father and do not be afraid.
Know that no one living in God will be lost, but will live forever. Every pain has its end, and then life begins in freedom, where all my faithful children come and where everything returns. My children, your struggle is hard. It will be even harder, but you follow my example. Pray for the power of faith, trust the love of the heavenly Father. I am with you, I reveal to you, I encourage you. With an inexpressible maternal love, I invite your souls. Thank you.”
(Via Marija Dragicevich Soldova, Medjugorje on March 18, 2018)

YouTube videos

Apparition of the Virgin Mary (Queen of Help) in Dechtice, 7.1.2018

Google Translated from here:

The revelation of Our Lady – “The Queen of Help”

Dechtice. Village 18 km distant from Trnava – the unspoiled atomic power station Jaslovské Bohunice, on the other side of the beautiful valley lined by the Little Carpaty. Above the village near the small church, which is a rare and unique architectural monument in Slovakia, stands a hillside of young pines that have been laid down by the still-inhabited inhabitants of Dechtice. Lesik calls Boriky. When you cross the path between the vineyards and enter the forest, you will see a picturesque village and a grassy sidewalk bordered by rose hips, which in the spring form a pink alley in the spring, stretching to the top of the hill. These white-rose roses, which in the autumn change to red arrows resembling a beetle, together with young pines, form the vault of the corridor of a natural temple, the edges of which are reliefs depicting the suffering of Jesus Christ. When you stand up from the knees at the last stop of the crossing, you will be greeted with a fascinating view of a beautiful cross over the top of the trees where the body of Jesus Christ is truly a great master. The Cross was built in 1950 by the inhabitants of Dechtice for the help of God during the war. And it is at the cross who appears to be the blessed Virgin Mary – THE KING’S ASSISTANCE. This hill, as the Mother of God revealed to the children, reminded her of the crossing of her Son. And the church we mentioned – Bethlehem.
If you went to the other side of the hill, you would find yourself at the well that water blessed the Virgin Mary. From the well towards the village, there is only a short distance to the grass-covered hill – called Svätušušnice. On its top, the statue of Lord Jesus is placed in a glassed-in cabinet with the inscription – ROOM. The simplicity of this stand and cross made of two branches across tangled spaghetti a few meters away, and the perfect beauty of the view into the valley, as if completing the modesty and beauty of the Queen’s Help, which has just picked up the Sacred Heart.
Cross to Good Water How did the Queen’s Help appear?
One day, it was December 4, 1994, Martin, Adrianka, and Michaela decided to go to Dobra Voda. They went there to worship the holy cross. The reflection looked as the sun began to spin and approach them. When they surrendered from surprise, the phenomenon stopped. They looked at the village, saw everything black when they fell away. They decided to go to Good Water and go out to tell their parents.
At Dobrej Vode, on the way to the cross again, he saw a sunny phenomenon. During the rosary’s prayer, Martin felt a shame and a strange room penetrated him. The place he just looked at was a fog, and he saw a faint figure in it. Then he heard the words, “My child, my children, I am happy that you have come and prayed.” Then he was told, “Martin, do not be afraid to accept my words, I want to use you for God’s sake and my plans.” Martin remembers:
“Then I did not know who it was, and I left it in my heart, and when I saw the rose, I realized that it was the Virgin Mary.” When it all worked again in his head, he was afraid. He did not know what to do. Adrianke and Michaele said. At home, he told his parents about it. Mama believed him, father did not.
At that time, the Fatima statue of Virgin Mary wandered from the house to the house, from the fourth to the second quarter in which the family – she had just been – prayed. They called the statue a “pilgrim”. And at that time, when he first saw Martin the Virgin Mary, she was “a pilgrim” in their house, and so all the members of the family prayed to her. Prayer was coming during prayer, and Martin saw it more clearly. “The meeting with the Virgin Mary was amazing, that feeling was wonderful.” – she says, and goes on: “Yet there was doubt in me that she is really the Virgin Mary.” The old mother, who advised him to sprinkle the holy water, gave his trust. If it is the evil spirit, it will surely disappear – he will not bear sanctified water. According to this, he will know whether she is the Virgin Mary or not. At the next meeting, Martin fitted a mug of holy water. When the Virgin Mary appeared, he dipped his fingers into the holy water and sprinkled the revelation. Our Lady smiled pleasantly. Martin wondered, “Will I sprinkle it again, will it be enough? Maybe the drops did not fall on her and I’m just sorry for Satan.” Then he took a little more water and sprinkled it once more. His clothes were wet. She smiled again. “To be sure, I took more water, and I got a good deal,” says Martin, “and I fucked it so that her dress was wet. The Virgin Mary smiled at me once more, screaming out of her I was very happy that it was the Mother of God that it was not Satan. ” – adds Martin. Revelations continued every Thursday in the church. But they were not regular, so Martin did not know when the Virgin Mary would come.

 

On Thursday he received the messages that the Virgin Mary had requested to spread all over the world and wished to live in the parish according to the messages and to live, because She wants to lead this parish in a special way. She has appeared several times on Good Water. Then the revelations ended and continued on Dechticiach. Our Lady asked for a cross on 15 August 1995. On this day she presented herself as the Blessed Virgin Mary – the KING OF HELP. She wished to celebrate 15 August as the annual day of revelation.
Svätodušnica
On Oct. 17, 1995, Queen Pomody also chose the second place of revelation – the hill of Svatodušnic called it a place of peace and invited him to pray for peace. She advised them to ask for peace and reconciliation, especially for the broken families, to return to the love of God again to return to a common prayer to keep the families in order.
Boričky
After August’s pilgrimage, the Virgin Mary began to appear regularly – every day. On Thursday at church, Monday, Tuesday, Wednesday and Friday at home with visionaries, always at 20:40. summer time and 19:40. winter time. On the Mount of the Holy Sisters, the Queen of Pompey appears every Sunday except the first Sunday of the month after the first Friday through the prayer of the holy rosary. Upper Boriky – at the cross, appears every Saturday and the first Sunday of the month after the first Friday, also during the prayer of the holy rosary. Upon exiting the cross, which begins at 17.30, the pilgrims contemplate the suffering of Christ and perform the divinity of the crossing.

Gradually, the Queen helped select other visionaries. Together they are seven. They are:
• Martin Gavenda (born February 10, 1979), who began his appearance on December 4, 1994
• Mária Gavendová (born on December 21, 1980), who has been listening to the Virgin Mary since September 19, 1995
• Lucia Vadíková (born July 26, 1981), who has been listening to the Virgin Mary since 28 December 1995
• Martina Kalašová (born May 9, 1984), who for the first time saw Virgin Mary and heard 2.5. 1994
• Adriana Kúdelová (born 8 January 1981), who has been listening to the Virgin Mary since 21 May 1996
• Simona Kumpanová (born on January 6, 1982) who listens to the Virgin Mary’s voice since May 21, 1996
• Jozef Danko (born 27 May 1985), who has been listening to the Virgin Mary since May 22, 1996
Martin, Maria and Lucia are to get 10 mysteries, 9 of them have been given, the other children are to get 5 mysteries. Martina, who has already received all secrets, has no daily revelations, other visionaries have daily revelations.

Visionaries: Lucia (on the wheelchair), Adriana, Martin, Maria, Simona, Jozef, Martina (not in ecstasy)

Each of them prays for a certain intention that the Virgin Mary chose.
• Martin prays for the sick on the flesh and on the soul.
• Mary prays for the souls in purgatory and the dying.
• Lucia for the Church, priests and spiritual leaders, therefore, for the clergy,
• Simona for the family
• Adriana for people who have not yet known God’s love as the great gift of God – the unbelievers (the Virgin Mary has never used the term “unbeliever”)
• Martina for Youth.
• Jožko prayed for the sick on the calf, later the Virgin Mary changed his mind and prayed for turning the sinners.

The children pray for these intentions during the revelation with the Virgin Mary, and also the prayers that She has taught Himself. Visionaries do not receive a message every day, but pray with the Virgin Mary at every revelation. Recently, during the revelation, along with the Assistant Queen, the prayer of Our Father and the Glory of Father prayed loudly, so that pilgrims can also join in praying together with the Virgin Mary. There are days when they are talking to the Virgin Mary. Through conversations, the Mother of God explains how to live. They also often tell them about the future of the world.

The main messages brought by the Queen of Help are focused on the words:
GOD, FAITH, PRAYER, CONVERSION, FASTING, PEACE, PEACE, RECONCILIATION. 

At the request of the Virgin Mary, a prayer group was formed. Each evening, about 40 people met at prayer at Martin, later at Simon. These prayer groups are in prayer with the Virgin Mary to this day.
Some of the visionaries had the opportunity to see or, hell and purgatory. Martin describes it as follows:
“It was on the feast of all the saints, and Mary had asked me before, whether I wanted to see or hell and purgatory I refused because I was afraid Mary missed, respected my free will When she asked me again, I told him that I wanted to see it First he showed me hell I can not describe it But I try to get at least how it looked and what I was living The hell was like a big cave of very large size It looked like a gushy sea, it can not be described, such a strange matter, and in that mass or fire the souls were like burning coal – something abominable – gone out of that terrible fear, uncertainty, the souls made terrible animal shrieks, curses … There was great chaos in everything, there was no room, there was no security and I felt a smell of sulfur It was horrible to look at it Now, when I talk about it, I have everything in my sight I was very afraid but I felt the closeness of Our Lady. there’s a lot of souls falling like snow, I can not talk about it anymore, because when I say that, like I’ve been through it again and it’s terrible …
There was a great gap between hell and purgatory. I did not even know how deep or how wide it was, or how long it was. Purgatory looked like a field of gray ash. It was divided into three parts. I saw only a few souls, some were turned to joy. Those were the ones who were waiting for them to go from the purgatory to the light. At least I think. Everything was like a mist. There was a terrible cry and annoyance, praying God for sins.
There was also a great gap between purifier and heaven. Our Lady showed me or. I saw a great yellow glow and it seemed to me that it was the gate. There was no door, it was also strange – in space. The crowds of angels welcomed us. They did not have wings, they were tall – adults, they could be 18 years old. It seemed like I was there. When we passed a number of saints, Our Lady showed me a paradise garden. We were still light and light in the light. The beautiful flowers, and all the beauty can not be described. There are no flowers on earth. Even the trees, inexplicably beautiful. Our Lady showed me the middle of the paradise, and there was a pitcher. She did not tell me anything, but it seemed to me that it was the place where she was going to rest, where she was going to pray. It was all very strange. I heard beautiful singing and everywhere there was an endless room. It was something wonderful, and the man did not want to go or go. It can not be uttered … ”
The children also had other experiences with the Virgin Mary. I remember one. When she called them to the hill, they were afraid and told of her fear. She encouraged them not to be afraid to go with them, but they would not see it. Signs of her presence will be the butterflies flying around them. When the revelation came to an end, the children went to the village and about 8 butterflies flew around their heads. One of them sat on the hand of Marika. They ran, Marika waving her hand, but the butterfly sat on her arm as if she were glued. As they climbed down the hill to the village, they took the butterfly reflection and left for the Boričiek.
In addition to such lovable events, visionaries often have the difficult moments that already arise from their position as the narrators of Mary’s messages. They are greatly empowered by the prayers of three holy rosaries praying daily, and fasting for bread and water 3 times a week, on Mondays, Wednesdays, and Fridays. It’s not easy and it could not be done without the help of Tej, who comes day and day and helps the Queen.
One of the visionaries – Lucka is attached to a wheelchair. When the Virgin Mary asked her what she wanted most, she did not ask for her healing, but she asked the Queen of Help that the priest Michal who was in this village should have been in this parish for a long time.
Our Lady of Mary sent her father to the bishops. He accepted them mons. Dominik Tóth, the holy bishop of the archbishop of Trnava, who listened to them and gave them a blessing. The local priest is also informed about the revelations.

 

========================

Messages of Virgin Mary:
At the beginning, the arrival of Mary was irregular. Martin did not know when to meet Mother of God. Everyday the Virgin Mary began to come only after August 15, 1995.
Initially the Virgin Mary left the links and messages for visionaries and pilgrims almost daily. During the meeting on August 31, 1995, Our Lady announced that the message would be given in the quarter and on the first Sunday. She said:

Child, my revelation will last through the rosary on Thursday because it is necessary for you to deliver a quarterly message to you. I will show you the other days as I told you – the rosaries. And if the message is needed, I will pass it on the other days over the week. On the first Sunday I will post the message for the whole month. I love you and I will stay with you.

The Quarterly Messages were handed to the Virgin Mary each month through another visionary. The message was handed over on the first Sunday through Martin Gavenda.

27 June 2002 Virgin Mary announced:
My children!
All of you are deeply into your maternal heart, which loves you so infinitely. Children, I want to tell you that this quarterly message is the last one. I want your messages to be deeper and deeper, so I will send you the message only every fifteenth of the month. I know that many of you will be grieving this today’s message. Do not be sad, but be pleased that I will continue to come from the great love of God among you daily.
Thank you for hearing my call.

Our Lady began to deliver the message every 15th month through Simona Áréndás. On the annual day of appearance, i. On Aug. 15 she handed the message through Martin Gavendu. If necessary, Our Lady leaves us a message on another day, for example on the first Sunday. Since July 2008, the Virgin Mary has been delivering the message on the 15th of the month through Martin Gavenda.

Our Lady gave her seven main messages. They are:
GOD (31.3.1996)
Dear children!
Thank you for coming here. God sends me from my Son to bring you help and peace from him. He sent me, because his love is great. He loves you, wants you to love him as well. I have come to tell you, all children, that God exists. She sends me to help you and learn love. He wants me to help love to get to this world. She wants me to defend you through the room, and that is why, dear children, I will defend my Dechtice as my ruby. I hide the bathtub beneath my cloak and pray that it will turn into beauty.
Thank you for accepting my invitation. Good bye, dear children, good-byes, dear angels.

FAITH (13.4.1996)
Dear children!
Great is the love of God that sends me to you. God sent me to tell you: Grow up and develop in the faith that was given to you as the greatest gift. He sent me to help you find the right path, the way of Jesus Christ. Therefore, become a living gospel and a joy for God, for the love of the Father is great. Great is the love of the Holy Spirit, and the love of my Son and our Lord Jesus Christ is great. Therefore let the will of the Father be done. Dear children, enter the gate of my maternal Heart for eternal love – Jesus Christ.
Thank you for accepting my invitation. Good bye, dear children. I love you.

PRAYER (20.4.1996)
Dear children!
How the blossoming flowers develop in drops of rain, so let your hearts develop after prayer. Let prayer flood your heart. Let your homes be filled with prayer everyday so your hearts become a flower garden. Dear Diet, I invite you to your daily prayer. The prayer will then be rewarding if you read it with joy in your heart. That’s why I invite you to pray for your heart. Just feel the joy of prayer. Dear children, open your heart for prayer.
Thank you for accepting my invitation. Good-bye dieting.

Conversion (23.4.1996)
Let me pay the greatest attention to this message I give you today, expensive diets!
Dear children,
the love of the Father is great. Open the gates of the heart and accept the love of the Father. You will love his love in turn. Children, turn your heart to understand love. Those who do not want to know love can not understand the conversion. Open the gates of conversion, for great love is coming to you. My father sent me to give you the palm of reversion. I love you and I want you to come to Jesus Christ through conversion.
Thank you for accepting my invitation. Goodbye.

Fasting (24.4.1996)
Dear children!
Today I want to say to you and to invite you to the fast. Children, when you sacrifice and obey this fast, great love comes to you from the Creator. Therefore sacrifice him for the love of the Lord. That’s why I invite you to fast. Accept this invitation. Thank you for accepting the invitation and for being here.
Martin: Our Lady, what is the best place to eat?
Our Lady: Dear children, the best meal is for bread and water, every Wednesday and Friday. Goodbye. You promise to come to church tomorrow and come back here Friday.
Martin: Yes, Mom.

Peace (27.4.1996)
Dear children! Again, I’m telling you today. The room, the room must lie between man and God and always peace. Children, God is infinitely good to you, and therefore thank him, praise him and exalt him forever. His love is overwhelming that he sends me to bring you peace. Make your arms for the Lord, for he gives you peace. Receive invitations to receive peace of mind. Thank you for accepting my invitation. Goodbye, I love you. Our Lady finally added: Peace, peace, peace !!!

Reconciliation (28.4.1996) Dear children! Do not dismiss this message that your Mother gives you today. The one who sent me, I say to you from his great love. LIVE, LIKE WITH HIM, LOVE WITH God. For the fact that I am here with you is a great love from him. I bid you ditties, first settle down in your families, then between the neighbours and the nation, and then between the states. Only so can you be reconciled to God. I appeal to you for the reconciliation that comes to you from the Creator. Thank you for accepting my invitation. Goodbye, I love you.
The Virgin Mary, in her messages, invites people above all to the sacramental life. He calls us to the Holy Confession, Holy Mass and Holy Communion. Invites us to the daily prayer and fasting. As she said, it does not come from her will, but from the will of God, and what she wants people to return to Jesus and live in God’s presence.

5.4.1996 said: Dear children! I’m happy you’re here. Because being here was my invitation. Dear angels, I want to tell you if you should choose between the Holy Mass, the Holiness of the Altar and me, you must choose the holy mass and the sacrament of the altar. Because I am here to teach you love for Jesus Christ. Dear children, I would have found you even if you were anywhere.

May 21, 1998 left us a link: My children, I bend over you and bless you. My wish is for all of you to understand my messages and through them to find out how I love you. My words can not be understood, diets, so that you will think over them by reason. My words are given out of love and only through love, and you will understand your heart. And so you will find that through them I really want to teach you to love Jesus because you forgot it. You come to my well with grace, to my Immaculate Heart. You can always start living my messages. Thank you for hearing my call.

6.9.1998 Our Lady answered Lucius’ question whether people would believe that it was coming here: Lord God sent me here. He has assigned me the task of confirming you in all that you are entrusted with and written in the Holy Scriptures. He wants me to show you again the goal you want to hurry. The Lord God wants your change of life, your conversion. He wants to save you for the eternal life that He has prepared for you in the heavens. And that is why every day you bend through your words. Your words are given to you through your service. I am his servant. I repeat from you everything you forgot and missed, for it is the Father’s will. I always knew to submit to the Father’s will, and therefore I am at this time among you. Child, people struggle with the situation that is created here because of my presence in this parish. The Lord God has already done many tests on you, he is committing, because he will only find out if you are willing to fight for him. Never give up in this fight, let it be in any case. Be bold and strong. Just as if you sow the tiny seed in the earth and patiently waiting for it to grow up and harvest in the land, so patiently wait for a day in which other people will believe that I am coming to this parish. That day will come, and you will have the joy of joy. But it is very necessary for you to help these people with their prayers to prove and acknowledge the fact that I am here. Children, be patient. The Lord God will make all men believe, for it is in his plans, and he can not blame anyone. The Lord God does what He wants and not what people want.
The united heart of Jesus and Mary.

One of the important messages of the Dechtig is the message of August 15, 2000, in which the Virgin Mary offers to the people of the Heart of Jesus and her Heart as powerful protection. says:
My children! Thank you for coming here and blessing all of you. My children, today my Son and I offer refuge in our connected hearts. You are forgiving the heart of Jesus and my Immaculate Heart through the first seven Sundays after the first Friday that I have wished for all the insults we receive. Serve the Divine Heart of My Son and my Immaculate Heart – our united love. With this dedication you will be protected in the storms of your life. In them you will find shelter and peace. Stay in our loving hearts. Our hearts will be a ship that never shines when the sea is broken. I love you, my children. Thank you for hearing my call.

5.8.2001 says about the picture: My Children, thank you for your love, which you pour here from the depths of your hearts. Today, on my feast, God sends me the following words: I have one request and a gift at the same time. I wish that my image of the kingly help was worshiped in your dwellings, and that among you would be a veneration of the Divine Heart of my Son and of my Immaculate Heart. Where my image will be worshiped, and where they will worship the Heart of My Son and My Heart, God’s blessing pours out with great grace to the whole family.

• Again I want to remind you that in the Heart of My Son and in My Immaculate Heart, you will find the sanctuary. Therefore, engage in our daily love with hearts. My Son and I are hiding the whole world and protecting him from his misery. (7.7.2002)

• Children, enter my arms. Immerse yourself in the love of my Son and mine and feel the love of our united hearts. It is important that you constantly open our hearts to our united love, and thus receive the graces that our love brings to you. (15.10.2002)

• I dare you with My Son into our love affiliated with the Spirit so that you can find certainty, peace and love in them. Let our love be a refuge for you. (9.1.2000)

5.11.2000 Our Virgin Mary has encouraged us to say: My Children! Even today, I call you to be the ones who are experiencing the love of the heart of my Son and my Immaculate Heart, the love of our united hearts, to make this love known to those who do not know it. Everybody come to the garden of these two hearts, where there is a new spring where there is always joy and peace. God has given the Heart of My Son and My Immaculate Heart to the New Millennium as a great hope and refuge for all. It is a garden for you all, which will start a new spring for all mankind. Thank you, my children, that you have heard my call.

Android Apps

Litania do Najświętszej Maryi Panny – Litania Loretańska polski

Litania do Najświętszej Maryi PannyLitania Loretańska

PL

google-play-small

Kyrie, eleison.

Christe, eleison.

Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Matko Chrystusowa,

Matko łaski Bożej,

Matko nieskalana,

Matko najczystsza,

Matko dziewicza,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko dobrej rady,

Matko Stworzyciela,

Matko Zbawiciela,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można,

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,

Naczynie duchowne,

Naczynie poważne,

Naczynie osobliwe nabożeństwa,

Różo duchowna,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Dziewic,

Królowo Wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo Wniebowzięta,

Królowo Różańca świętego,

Królowo pokoju,

Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ANTYFONA:

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

google-play-small

Android Apps

Litanie della Beata Vergine Maria / Litanie lauretane / Loreto italiano

Litanie della Beata Vergine Maria / Litanie lauretane / Litanie del Loreto

IT

google-play-small

 

Signore, pietà

Cristo, pietà

Signore, pietà.

Cristo, ascoltaci.

Cristo, esaudiscici.

Padre del Cielo, che sei Dio; Abbi pietà di noi

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio; Abbi pietà di noi

Spirito Santo, che sei Dio; Abbi pietà di noi,

Santa Trinità, unico Dio; Abbi pietà di noi,

Lodiamo, preghiamo, cantiamo Maria

Invochiamo, supplichiamo, chiediamo il Suo Amor.

Santa Maria, prega per noi

Santa Madre di Dio, prega per noi

Santa Vergine delle vergini, prega per noi

Regina della pace, prega per noi.

Santa sposa del giusto Giuseppe, prega per noi

Madre di Cristo, prega per noi

Madre della Chiesa, prega per noi

Regina della pace, prega per noi.

Madre della divina grazia, prega per noi

Madre purissima, prega per noi

Madre castissima, prega per noi

Regina della pace, prega per noi.

Madre sempre vergine, prega per noi

Madre immacolata, prega per noi

Madre degna d’amore, prega per noi

Regina della pace, prega per noi.

Madre ammirabile, prega per noi

Madre del buon consiglio, prega per noi

Madre del Creatore, prega per noi

Regina della pace, prega per noi.

Madre del Salvatore, prega per noi

Madre di misericordia, prega per noi

Vergine prudentissima, prega per noi

Regina della pace, prega per noi.

Vergine degna di onore, prega per noi

Vergine degna di ogni lode, prega per noi

Vergine potente, prega per noi

Regina della pace, prega per noi.

Vergine clemente, prega per noi

Vergine fedele, prega per noi

Specchio della santità divina, prega per noi

Regina della pace, prega per noi.

Sede della Sapienza, prega per noi

Causa della nostra letizia, prega per noi

Tempio dello Spirito Santo, prega per noi

Regina della pace, prega per noi.

Tabernacolo dell’eterna gloria, prega per noi

Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi

Rosa mistica, prega per noi

Regina della pace, prega per noi.

Torre di Davide, prega per noi

Torre d’avorio, prega per noi

Casa d’oro, prega per noi

Regina della pace prega per noi.

Splendore di Grazia, prega per noi

Arca dell’alleanza, prega per noi

Porta del cielo, prega per noi

Regina della pace, prega per noi.

Stella del mattino, prega per noi

Salute degli infermi, prega per noi

Rifugio dei peccatori, prega per noi

Regina della pace, prega per noi.

Consolatrice degli afflitti, prega per noi

Aiuto dei cristiani, prega per noi

Regina degli Angeli, prega per noi

Regina della pace, prega per noi.

Regina dei Patriarchi, prega per noi

Regina dei Profeti, prega per noi

Regina degli Apostoli, prega per noi

Regina della pace, prega per noi.

Regina dei Martiri, prega per noi

Regina dei confessori della fede, prega per noi

Regina dei veri cristiani, prega per noi

Regina della pace, prega per noi.

Regina delle Vergini, prega per noi

Regina di tutti i Santi, prega per noi

Regina concepita senza peccato originale, prega per noi

Regina della pace, prega per noi

Regina assunta in cielo, prega per noi

Regina del santo Rosario, prega per noi

Regina della famiglia, prega per noi

Regina della pace, prega per noi.

Regina dei cuori, prega per noi

Regina Madre della Consolazione, prega per noi

Regina Madre del perpetuo soccorso, prega per noi

Regina della pace, prega per noi.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

Prega per noi, Santa Madre di Dio. E saremo degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo: Concedi ai tuoi figli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria santissima, sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.

Amen

google-play-small