Android Apps, Windows Phone Apps

15 prisľúbení Panny Márie za modlenie sa ruženca

15 prisľúbení Panny Márie, ktoré dala dominikánovi bl. Alanovi de la Roche pre tých,
ktorí budú zbožne recitovať jej ruženec. (Text Android, Android Audio, Windows Phone)


1. Ktokoľvek mi bude verne slúžiť skrze modlitbu ruženca, príjme pozoruhodné milosti.
2. Sľubujem svoju zvláštnu ochranu a tie najväčšie milosti všetkým tým, ktorí sa budú
modliť ruženec.
3. Ruženec bude mocnou zbraňou proti peklu, zničí vášne, umenší hriech a zaženie
bludy.
4. Spôsobí, že čnosť a dobré skutky budú prekvitať. Pre duše obsiahne hojné Božie
milosrdenstvo. Odlúči srdcia ľudí od lásky k svetu a k jeho márnostiam
a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach.
5. Duše, ktoré sa mi odporúčajú skrze modlitbu ruženca, nezatratia sa.
6. Ktokoľvek sa bude zbožne modliť ruženec a bude rozjímať o jeho svätých
tajomstvách, nikdy nebude premožený nešťastím. Nezažije Boží hnev
a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, zachová sa v milosti Božej
a stane sa hodným večného života.
7. Ktokoľvek bude mať pravú nábožnosť k ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.
8. Tí, ktorí sú verní v modlitbe ruženca, budú mať počas svojho života i pri smrti
svetlo Božie a hojnosť jeho milosti. V hodine smrti budú mať účasť
na zásluhách svätých v raji.
9. Ja vyslobodím z očistca tých, ktorí boli oddaní ružencu.
10. Verné deti ruženca si vyslúžia veľký stupeň slávy v nebi.
11. Dostanete všetko, čo odo mňa prosíte, skrze modlitbu ruženca.
12. Všetkým tým, ktorí rozširujú svätý ruženec, budem na pomoci v ich potrebách.
13. Dosiahla som u svojho Syna, že všetci zástancovia ruženca budú mať počas svojho života i v hodine smrti za prostredníkov celý nebeský dvor.
14. Všetci, ktorí sa modlia ruženec, sú moji synovia a bratia môjho jediného syna Ježiša Krista.
15. Oddanosť môjmu ružencu je veľkým znamením predurčenia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s