Android Apps, iOs (iPhone, iPad), Windows Phone Apps

Links to Rosary apps

Rosary Audio English:
Android Rosary Audio English Offline:
iOs (iPhone, iPad): https://goo.gl/zufxBX
Windows Phone: https://goo.gl/naFA3k

 

Rosario audio en español:
Android: https://goo.gl/CmRjQP
iOs (iPhone, iPad): https://goo.gl/zufxBX
Windows Phone: https://goo.gl/axDaTQ

Rosario audio italiano:
Android: https://goo.gl/LpGpyT
iOs (iPhone, iPad): https://goo.gl/zufxBX
Windows Phone: https://goo.gl/hF54NG

Rosário áudio Português:
Android: https://goo.gl/kmM1eu
iOs (iPhone, iPad): https://goo.gl/zufxBX
Windows Phone: https://goo.gl/rvnEAc

Rosaire audio français:
Android: https://goo.gl/7ha5HV
iOs (iPhone, iPad): https://goo.gl/zufxBX
Windows Phone: https://goo.gl/TfYAsv

Android Apps, iOs (iPhone, iPad), Windows Phone Apps

15 Promises to those who recite the Rosary

Rosary English Audio offline mobile app for: AndroidiOs (iPhone, iPad), Windows Phone.


The Blessed Virgin Mary promised to Saint Dominic and to all who follow that “Whatever you ask in the Rosary will be granted.” She left for all Christians – Fifteen Promises to those who recite the Holy Rosary.

15 Promises to those who recite the Rosary PDF

15 Promises to those who recite the Rosary PNG image

Imparted to Saint Dominic and Blessed Alan:

 1. Whoever shall faithfully serve me by the recitation of the Rosary, shall receive signal graces.
 2. I promise my special protection and the greatest graces to all those who shall recite the Rosary.
 3. The Rosary shall be a powerful armor against hell, it will destroy vice, decrease sin, and defeat heresies.
 4. The Rosary will cause virtue and good works to flourish; it will obtain for souls the abundant mercy of God; it will withdraw the hearts of men from the love of the world and its vanities, and will lift them to the desire for eternal things. Oh, that souls would sanctify themselves by this means.
 5. The soul which recommends itself to me by the recitation of the Rosary, shall not perish.
 6. Whoever shall recite the Rosary devoutly, applying himself to the consideration of its sacred mysteries shall never be conquered by misfortune. God will not chastise him in His justice, he shall not perish by an unprovided death; if he be just he shall remain in the grace of God, and become worthy of eternal life.
 7. Whoever shall have a true devotion for the Rosary shall not die without the sacraments of the Church.
 8. Those who are faithful to recite the Rosary shall have during their life and at their death the light of God and the plenititude of His graces; at the moment of death they shall participate in the merits of the saints in paradise.
 9. I shall deliver from Purgatory those who have been devoted to the Rosary.
 10. The faithful children of the Rosary shall merit a high degree of glory in Heaven.
 11. You shall obtain all you ask of me by the recitation of the Rosary.
 12. All those who propagate the Holy Rosary shall be aided by me in their necessities.
 13. I have obtained from my Divine Son that all the advocates of the Rosary shall have for intercessors the entire celestial court during their life and at the hour of death.
 14. All who recite the Rosary are my sons and daughters, and brothers and sisters of my only Son Jesus Christ.
 15. Devotion of my Rosary is a great sign of predestination.

Rosary English Audio offline mobile app for:


 

Android Apps, Windows Phone Apps

15 prisľúbení Panny Márie za modlenie sa ruženca

15 prisľúbení Panny Márie, ktoré dala dominikánovi bl. Alanovi de la Roche pre tých,
ktorí budú zbožne recitovať jej ruženec. (Text Android, Android Audio, Windows Phone)


1. Ktokoľvek mi bude verne slúžiť skrze modlitbu ruženca, príjme pozoruhodné milosti.
2. Sľubujem svoju zvláštnu ochranu a tie najväčšie milosti všetkým tým, ktorí sa budú
modliť ruženec.
3. Ruženec bude mocnou zbraňou proti peklu, zničí vášne, umenší hriech a zaženie
bludy.
4. Spôsobí, že čnosť a dobré skutky budú prekvitať. Pre duše obsiahne hojné Božie
milosrdenstvo. Odlúči srdcia ľudí od lásky k svetu a k jeho márnostiam
a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach.
5. Duše, ktoré sa mi odporúčajú skrze modlitbu ruženca, nezatratia sa.
6. Ktokoľvek sa bude zbožne modliť ruženec a bude rozjímať o jeho svätých
tajomstvách, nikdy nebude premožený nešťastím. Nezažije Boží hnev
a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, zachová sa v milosti Božej
a stane sa hodným večného života.
7. Ktokoľvek bude mať pravú nábožnosť k ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.
8. Tí, ktorí sú verní v modlitbe ruženca, budú mať počas svojho života i pri smrti
svetlo Božie a hojnosť jeho milosti. V hodine smrti budú mať účasť
na zásluhách svätých v raji.
9. Ja vyslobodím z očistca tých, ktorí boli oddaní ružencu.
10. Verné deti ruženca si vyslúžia veľký stupeň slávy v nebi.
11. Dostanete všetko, čo odo mňa prosíte, skrze modlitbu ruženca.
12. Všetkým tým, ktorí rozširujú svätý ruženec, budem na pomoci v ich potrebách.
13. Dosiahla som u svojho Syna, že všetci zástancovia ruženca budú mať počas svojho života i v hodine smrti za prostredníkov celý nebeský dvor.
14. Všetci, ktorí sa modlia ruženec, sú moji synovia a bratia môjho jediného syna Ježiša Krista.
15. Oddanosť môjmu ružencu je veľkým znamením predurčenia.

Windows Phone Apps

Rosary Audio Offline for Windows Phone

Install and pray the rosary offline on Windows phone.

Windows Phone English: Rosary Audio

Windows Phone Spanish: Rosario Audio Español

Windows Phone Portuguese: Rosário áudio português

German: Der Rosenkranz Audio

Italian: Rosario audio italiano

French: Rosaire Audio Français

Slovak: Ruženec Audio Slovensky

Polish: Różaniec Audio Polski

15 Promises to those who recite the Rosary

Pray Rosary on Youtube https://goo.gl/bT23hj

Joyful Mysteries – Prayed on Mondays and Saturdays

PDF Joyful Mysteries

Sorrowful Mysteries – Prayed on Tuesdays and Fridays

PDF Sorrowful Mysteries Text

Glorious Mysteries – Prayed on Wednesdays and Sundays

PDF Glorious Mysteries

Luminous Mysteries – Prayed on Thursdays

PDF Luminous Mysteries

The Chaplet of The Divine Mercy – short version of Rosary prayed at 15:00

PDF Chaplet of Divine Mercy

Windows Phone Apps

Chaplet of the Divine Mercy Audio Windows Phone

Windows Phone apps for easier praying the short rosary:

Windows Phone English: The Chaplet of The Divine Mercy Audio

Windows Phone Portuguese: Terço da Misericórdia Audio

Windows Phone Spanish: La Coronilla de la Divina Misericordia Audio

Windows Phone French: Chapelet de la Miséricorde Divine Audio

Windows Phone Italian: Coroncina della Divina Misericordia Audio

Windows Phone German: Der Rosenkranz zur Barmherzigkeit Gottes Audio

WP Polish: Koronka do Miłosierdzia Bożego Audio

WP Slovak: Korunka Božieho milosrdenstva Audio

Choose your language, install and pray 🙂